چگونه مشتري اعتباري ابزار حامد شويم؟

 

همكاران محترم پس از حداقل يك خريد نقدي چنانچه تمايل به داشتن حساب اعتباري در ابزار حامد داشته باشند، لازم است درخواست خود را به همراه شماره حساب و چند نفر معرف به واحد فروش شركت اعلام نمايند ( معرفين مي بايست ار كسبه بازار، عمده فروشان و شركت هايي باشند كه مشتري محترم از ايشان خريد اعتباري داشته است). 

واحد فروش موظف است حداكثر پس از 4 روز كاري، نتيجه بررسي را از واحد حسابداري اخذ و به درخواست كننده اعلام نمايد.