محصولات برند کابل مهک دریک نگاه

کابل مهک


نام محصول نوع محصول قیمت
کابل 16 درجه 1 (50) مهک کابل 16 درجه 1 (50) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 195,000 ریال
کابل 18 درجه 1 (70) مهک کابل 18 درجه 1 (70) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 292,000 ریال
کابل 12 معمولی (25) مهک کابل 12 معمولی (25) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 60,000 ریال
کابل 18 معمولی (70) مهک کابل 18 معمولی (70) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 134,000 ریال
کابل 14 معمولی (35) مهک کابل 14 معمولی (35) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 84,000 ریال
کابل 12 درجه 1 (25) مهک کابل 12 درجه 1 (25) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 90,000 ریال
کابل 16 معمولی (50) مهک کابل 16 معمولی (50) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 0 ریال
کابل 14 درجه 1 (35) مهک کابل 14 درجه 1 (35) مهک

ابزار جوشکاری / کابل جوشکاری

ابزار 157,000 ریال