محصولات برند ویتال دریک نگاه

ویـتـال ابـزار بـا سـالـهـا تـجـربـه در زمـیـنـه بـورس انـواع زنـجـیـر، بـکـسـل، تـیـفـور، تـسـمـه هـای حـمـل بـار، جـرثـقـیـل هـای دسـتـی و بـرقـی، ابـزار آلات مـعـدنـی و صـنـعـتـی و هـمـچـنـیـن در زمـیـنـه تـولـیـد انـواع بـالابـر سـاخـتـمـانـی - بـتـونـیـر فـعـالـیـت مـی کــند.


نام محصول نوع محصول قیمت
پولیفت 1/6 تن ویتال پولیفت 1/6 تن ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 3,300,000 ریال
پولیفت 6/3 تن ویتال پولیفت 6/3 تن ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 0 ریال
تیفور 0.8 تن ویتال تیفور 0.8 تن ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 3,520,000 ریال
تیفور 3.2 تن ویتال تیفور 3.2 تن ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 0 ریال
پولیفت 800 کیلویی ویتال پولیفت 800 کیلویی ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 0 ریال
تیفور 1.6 تن ویتال تیفور 1.6 تن ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 0 ریال
تیفور 5.4 تن ویتال تیفور 5.4 تن ویتال

ابزار مکانیکی / انواع جرثقیل و پلیفت و تیفور و بالابر

ابزار 0 ریال