محصولات برند وفایی دریک نگاه

گروه صنعتي وفايي توليد كننده انواع جعبه ابزارهاي فلزي و پالتهاي فلزي است.


نام محصول نوع محصول قیمت
جعبه ابزار  V-503وفایی جعبه ابزار V-503وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 0 ریال
جعبه ابزار V-302 وفایی جعبه ابزار V-302 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 0 ریال
جعبه ابزارV-502وفایی جعبه ابزارV-502وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 0 ریال
جعبه ابزار V-303 وفایی جعبه ابزار V-303 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 0 ریال
جعبه ابزار V-401 وفایی جعبه ابزار V-401 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 215,000 ریال
جعبه ابزار  V-403وفایی جعبه ابزار V-403وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 457,000 ریال
جعبه ابزار معمولی ارتشی V-1وفایی جعبه ابزار معمولی ارتشی V-1وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 55,000 ریال
جعبه ابزار V-301 وفایی جعبه ابزار V-301 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 198,000 ریال
جعبه ابزار V-402وفایی جعبه ابزار V-402وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 385,000 ریال
جعبه ابزار اتومات بلند V-522وفایی جعبه ابزار اتومات بلند V-522وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 462,000 ریال
جعبه ابزار اتومات V-512وفایی جعبه ابزار اتومات V-512وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 407,000 ریال
جعبه ابزار اتومات  V-513وفایی جعبه ابزار اتومات V-513وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 451,000 ریال
جعبه ابزار اتومات  V-413وفایی جعبه ابزار اتومات V-413وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 418,000 ریال
جعبه ابزار اتومات  V-412وفایی جعبه ابزار اتومات V-412وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 369,000 ریال
جعبه ابزار اتومات بلند V-422 وفایی جعبه ابزار اتومات بلند V-422 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 429,000 ریال
جعبه ابزار اتومات بلند V-423وفایی جعبه ابزار اتومات بلند V-423وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 473,000 ریال
جعبه ابزار اتومات بلند V-523 وفایی جعبه ابزار اتومات بلند V-523 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 506,000 ریال
پالت کوچک V-36 وفایی پالت کوچک V-36 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 160,000 ریال
پالت متوسط  V-37 وفایی پالت متوسط V-37 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 242,000 ریال
پالت بزرگ V-38 وفایی پالت بزرگ V-38 وفایی

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه ابزار و کیف ابزار

ابزار 264,000 ریال