محصولات برند آلفا دریک نگاه

آلفا ارایه دهنده انواع دستگیره و قلاب و ریل و لولا و جک و تجهیزات کابینت است.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره کابینت 320 کد222 آلفا دستگیره کابینت 320 کد222 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 133,000 ریال
دستگیره کابینت 224 کد222 آلفا دستگیره کابینت 224 کد222 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 85,000 ریال
دستگیره کابینت 160 کد222 آلفا دستگیره کابینت 160 کد222 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 58,000 ریال
دستگیره کابینت  320 کد221 آلفا دستگیره کابینت 320 کد221 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 93,000 ریال
دستگیره کابینت 256 کد221 آلفا دستگیره کابینت 256 کد221 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 72,000 ریال
دستگیره کابینت 192کد220 آلفا دستگیره کابینت 192کد220 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 74,000 ریال
دستگیره کابینت 224کد220 آلفا دستگیره کابینت 224کد220 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 83,000 ریال
دستگیره کابینت 256 کد220 آلفا دستگیره کابینت 256 کد220 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 92,000 ریال
دستگیره کابینت 160 کد220 آلفا دستگیره کابینت 160 کد220 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 66,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ونگه 192 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ونگه 192 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 31,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ساتن 192 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ساتن 192 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 36,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ونگه 160 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ونگه 160 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 29,000 ریال
دستگیره کابینت کرم ساتن 160 کد216 آلفا دستگیره کابینت کرم ساتن 160 کد216 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 33,000 ریال
دستگیره کابینت 224 کد215 آلفا دستگیره کابینت 224 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 55,000 ریال
دستگیره کابینت 256 کد215 آلفا دستگیره کابینت 256 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 41,000 ریال
دستگیره کابینت 320 کد215 آلفا دستگیره کابینت 320 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 44,000 ریال
دستگیره کابینت 160 کد215 آلفا دستگیره کابینت 160 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 42,000 ریال
دستگیره کابینت 192 کد215 آلفا دستگیره کابینت 192 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 50,000 ریال
دستگیره کابینت S (کد212 ) آلفا دستگیره کابینت S (کد212 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 28,000 ریال
دستگیره کابینت 128 کد215 آلفا دستگیره کابینت 128 کد215 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 40,000 ریال
دستگیره کابینت L (کد211 ) آلفا دستگیره کابینت L (کد211 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 54,000 ریال
دستگیره کابینت L (کد212 ) آلفا دستگیره کابینت L (کد212 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 51,000 ریال
دستگیره کابینت 60 کد207 آلفا دستگیره کابینت 60 کد207 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 49,000 ریال
دستگیره کابینت 80 کد207 آلفا دستگیره کابینت 80 کد207 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 64,000 ریال
دستگیره کابینتS (کد211 ) آلفا دستگیره کابینتS (کد211 ) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 27,000 ریال
دستگیره کابینت T کد206 آلفا دستگیره کابینت T کد206 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 24,000 ریال
دستگیره کابینت 40 کد207 آلفا دستگیره کابینت 40 کد207 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 34,000 ریال
دستگیره کابینت S کد205 آلفا دستگیره کابینت S کد205 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 26,000 ریال
دستگیره کابینت L کد205 آلفا دستگیره کابینت L کد205 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 54,000 ریال
دستگیره کابینت 128 کد204 آلفا دستگیره کابینت 128 کد204 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 49,000 ریال
دستگیره کابینت 96 کد204 آلفا دستگیره کابینت 96 کد204 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 42,000 ریال
دستگیره کابینت 160کد202 آلفا دستگیره کابینت 160کد202 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 39,000 ریال
دستگیره کابینت 64 کد204 آلفا دستگیره کابینت 64 کد204 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 35,000 ریال
دستگیره کابینت201 (256-360 )آلفا دستگیره کابینت201 (256-360 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 92,000 ریال
دستگیره کابینت 128 کد202 آلفا دستگیره کابینت 128 کد202 آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 30,000 ریال
دستگیره کابینت 201(128-200) آلفا دستگیره کابینت 201(128-200) آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 64,000 ریال
دستگیره کابینت201( 160-240 )آلفا دستگیره کابینت201( 160-240 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 69,000 ریال
دستگیره کابینت201( 192-280 )آلفا دستگیره کابینت201( 192-280 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 79,000 ریال
دستگیره کابینت181( 150- 96 )آلفا دستگیره کابینت181( 150- 96 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 40,000 ریال
دستگیره کابینت181(600-480 )آلفا دستگیره کابینت181(600-480 )آلفا

یراق آلات کابینت و ام دی اف / دستگیره کمدی و کابینت

یراق 109,000 ریال