محصولات برند پیکاس دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
انبر پرچ 11پیکاس انبر پرچ 11پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 784,000 ریال
انبر پرچ007 پیکاس انبر پرچ007 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 504,000 ریال
انبر پرچ 003پیکاس انبر پرچ 003پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 493,000 ریال
انبر قفلی 175 پیکاس انبر قفلی 175 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 426,000 ریال
انبر پرچ دو دسته بزرگ پیکاس انبر پرچ دو دسته بزرگ پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 504,000 ریال
انبر قفلی 250 پیکاس انبر قفلی 250 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 605,000 ریال
تیغ مفتول بر 1050 پیکاس تیغ مفتول بر 1050 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,576,000 ریال
تیغ مفتول بر 750 پیکاس تیغ مفتول بر 750 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,456,000 ریال
تیغ مفتول بر 900 پیکاس تیغ مفتول بر 900 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,904,000 ریال
تیغ مفتول بر 600 پیکاس تیغ مفتول بر 600 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 1,008,000 ریال
تیغ مفتول بر 450 پیکاس تیغ مفتول بر 450 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 784,000 ریال
تیغ مفتول بر 350 پیکاس تیغ مفتول بر 350 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 672,000 ریال
تیغ مفتول بر 300 پیکاس تیغ مفتول بر 300 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 448,000 ریال
قیچی مفتول بر 1050 پیکاس قیچی مفتول بر 1050 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 3,920,000 ریال
قیچی مفتول بر 900 پیکاس قیچی مفتول بر 900 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 3,024,000 ریال
قیچی مفتول بر 750 پیکاس قیچی مفتول بر 750 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 2,576,000 ریال
قیچی مفتول بر600 پیکاس قیچی مفتول بر600 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 1,680,000 ریال
قیچی مفتول بر 450 پیکاس قیچی مفتول بر 450 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 1,120,000 ریال
قیچی مفتول بر 350 پیکاس قیچی مفتول بر 350 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 1,064,000 ریال
قیچی مفتول بر 300 پیکاس قیچی مفتول بر 300 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 896,000 ریال
قیچی مفتول بر 800 پیکاس قیچی مفتول بر 800 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 448,000 ریال
قیچی مفتول بر 200 پیکاس قیچی مفتول بر 200 پیکاس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع قیچی و مفتول بر

ابزار 517,500 ریال