محصولات برند ام تی سی دریک نگاه

ام تی سی


نام محصول نوع محصول قیمت
فلاپي ديسک ميني 80 اسلوني فلاپي ديسک ميني 80 اسلوني

ابزار دستی و کارگاهی / سنگهای فیبری و پروفیلی

ابزار 43,700 ریال
فلاپي ديسک ميني  100 اسلوني ام تي سي فلاپي ديسک ميني 100 اسلوني ام تي سي

ابزار دستی و کارگاهی / سنگهای فیبری و پروفیلی

ابزار 43,700 ریال
تراز 40 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 40 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 475,000 ریال
تراز 60 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 60 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 706,000 ریال
تراز 30 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 30 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 355,000 ریال
تراز 80 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 80 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 942,000 ریال
تراز 50 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 50 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 590,000 ریال
تراز 100 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 100 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 1,070,000 ریال
تراز 120 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 120 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 1,284,000 ریال
تراز 150 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 150 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 1,605,000 ریال
تراز 200 سانت ساخت اسلونی ام تی سی تراز 200 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 2,140,000 ریال
گونیا لبه دار 50 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا لبه دار 50 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 504,000 ریال
گونیا لبه دار 25 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا لبه دار 25 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 460,000 ریال
گونیا لبه دار 30 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا لبه دار 30 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 420,000 ریال
گونیا  فنری30 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری30 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 390,000 ریال
گونیا  فنری 100 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری 100 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 550,000 ریال
گونیا لبه دار 40 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا لبه دار 40 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 456,000 ریال
گونیا لبه دار 20 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا لبه دار 20 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 285,000 ریال
گونیا  فنری50 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری50 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 500,000 ریال
گونیا  فنری60 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری60 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 550,000 ریال
گونیا  فنری40 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری40 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 341,600 ریال
گونیا  فنری70 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری70 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 431,200 ریال
گونیا  فنری80 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری80 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 453,600 ریال
گونیا  فنری90 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا فنری90 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 476,000 ریال
گونیا لبه دار 35 سانت ساخت اسلونی ام تی سی گونیا لبه دار 35 سانت ساخت اسلونی ام تی سی

ابزار اندازه گیری / گونیا

ابزار 432,000 ریال