محصولات برند آیرون مکس دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
کارواش100بارHPW14.10U-1 آیرون مکس کارواش100بارHPW14.10U-1 آیرون مکس

ابزار برقی / کارواش

ابزار 2,720,000 ریال
کارواش150بارHPW20.15U-4 آيرون مکس کارواش150بارHPW20.15U-4 آيرون مکس

ابزار برقی / کارواش

ابزار 4,368,000 ریال
کارواش 140بارHPW18.14I-1 آیرون مکس کارواش 140بارHPW18.14I-1 آیرون مکس

ابزار برقی / کارواش

ابزار 4,935,000 ریال
کارواش150بار HPW20.15I-2 آیرون مکس کارواش150بار HPW20.15I-2 آیرون مکس

ابزار برقی / کارواش

ابزار 6,510,000 ریال
اتو لوله سبز بدون لوازم جانبی آیرون مکس اتو لوله سبز بدون لوازم جانبی آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 1,019,000 ریال
اتو لوله سبز با لوازم جانبی کامل آیرون مکس اتو لوله سبز با لوازم جانبی کامل آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 2,153,000 ریال
قیچی لوله بر آیرون مکس قیچی لوله بر آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / اتو لوله سبز و قیچی PVC

ابزار 257,000 ریال
کیف ابزارآیرون مکس کیف ابزارآیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 467,000 ریال
کیف ابزارTB015آیرون مکس کیف ابزارTB015آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / جعبه و کیف ابزار

ابزار 431,000 ریال
منگنه کوب آیرون مکس منگنه کوب آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / دستگاه منگنه کوب

ابزار 205,000 ریال
آچار یکسر رینگ 14 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 14 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 61,000 ریال
آچار یکسر رینگ 19 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 19 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 99,000 ریال
آچار یکسر رینگ 24 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 24 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 170,000 ریال
آچار یکسر رینگ 9 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 9 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 41,000 ریال
آچار یکسر رینگ 10 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 10 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 46,000 ریال
آچار یکسر رینگ سری 12 عددی کیفی آیرون مکس آچار یکسر رینگ سری 12 عددی کیفی آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 832,000 ریال
آچار یکسر رینگ 18 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 18 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 93,000 ریال
آچار یکسر رینگ 28 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 28 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 238,000 ریال
آچار یکسر رینگ 38 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 38 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 623,000 ریال
آچار یکسر رینگ 8 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 8 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 37,000 ریال
آچار یکسر رینگ 13 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 13 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 59,000 ریال
آچار یکسر رینگ 48 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 48 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,229,000 ریال
آچار یکسر رینگ 27 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 27 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 229,000 ریال
آچار یکسر رینگ 36 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 36 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 604,000 ریال
آچار یکسر رینگ سری 8 عددی کیفی آیرون مکس آچار یکسر رینگ سری 8 عددی کیفی آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 517,000 ریال
آچار یکسر رینگ 7 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 7 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 35,000 ریال
آچار یکسر رینگ 23 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 23 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 160,000 ریال
آچار یکسر رینگ 30 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 30 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 291,000 ریال
آچار یکسر رینگ 32 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 32 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 326,000 ریال
آچار یکسر رینگ 46 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 46 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 977,000 ریال
آچار یکسر رینگ 26 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 26 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 216,000 ریال
آچار دوسر تخت سری 8 عددی کیفی آیرون مکس آچار دوسر تخت سری 8 عددی کیفی آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 533,000 ریال
آچار دوسر تخت سری 12 عددی کیفی آیرون مکس آچار دوسر تخت سری 12 عددی کیفی آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,302,000 ریال
آچار یکسر رینگ 17 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 17 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 83,000 ریال
آچار یکسر رینگ 22 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 22 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 129,000 ریال
آچار یکسر رینگ 12 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 12 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 52,000 ریال
آچار یکسر رینگ 29 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 29 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 254,000 ریال
آچار یکسر رینگ 41 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 41 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 861,000 ریال
آچار یکسر رینگ 15 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 15 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 69,000 ریال
آچار یکسر رینگ 20 آیرون مکس آچار یکسر رینگ 20 آیرون مکس

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 111,000 ریال