محصولات برند ابزار مهدوی دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,809,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,685,000 ریال
سندان فولادی 75کیلویی مهدوی سندان فولادی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,029,000 ریال
سندان فولادی 20کیلویی مهدوی سندان فولادی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,874,000 ریال
سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,748,000 ریال
سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 9,933,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,309,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,622,000 ریال
سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,026,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,658,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,971,000 ریال
سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,216,000 ریال
سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,015,000 ریال
سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,569,800 ریال
سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,352,900 ریال
سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 65,000 ریال
سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 51,000 ریال
انبرقفلی 7اینچ مهدوی انبرقفلی 7اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 253,000 ریال
انبرقفلی 10اینچ مهدوی انبرقفلی 10اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 340,000 ریال
انبرقفلی 5اینچ مهدوی انبرقفلی 5اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 209,000 ریال
پتک مسی با دسته 16پوند مهدوی پتک مسی با دسته 16پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,911,000 ریال
پتک مسی با دسته 14پوند مهدوی پتک مسی با دسته 14پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 8,632,000 ریال
پتک مسی با دسته 20پوند مهدوی پتک مسی با دسته 20پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,412,000 ریال
پتک مسی با دسته 18پوند مهدوی پتک مسی با دسته 18پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,522,000 ریال
پتک مسی با دسته 8 پوند مهدوی پتک مسی با دسته 8 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,466,000 ریال
پتک مسی با دسته 22پوند مهدوی پتک مسی با دسته 22پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,974,000 ریال
پتک مسی با دسته 12پوند مهدوی پتک مسی با دسته 12پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,413,000 ریال
پتک مسی با دسته 10پوند مهدوی پتک مسی با دسته 10پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 6,409,000 ریال
پتک مسی 18 پوند مهدوی پتک مسی 18 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,155,000 ریال
پتک مسی 22 پوند مهدوی پتک مسی 22 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,605,000 ریال
پتک مسی 20 پوند مهدوی پتک مسی 20 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,048,000 ریال
پتک مسی 16 پوند مهدوی پتک مسی 16 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,585,000 ریال
پتک برنجی 20پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 20پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,438,000 ریال
پتک برنجی14پوند با دسته مهدوی پتک برنجی14پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,891,000 ریال
پتک برنجی 18پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 18پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,170,000 ریال
پتک برنجی 22پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 22پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,841,000 ریال
پتک برنجی 12پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 12پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,264,000 ریال
پتک برنجی 16پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 16پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 6,719,000 ریال
پتک برنجی 10پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 10پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 4,571,000 ریال
پتک برنجی 12 پوند مهدوی پتک برنجی 12 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 4,937,000 ریال