محصولات برند ابزار مهدوی دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,569,800 ریال
سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,362,000 ریال
سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,198,000 ریال
سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,300,000 ریال
سندان فولادی 20کیلویی مهدوی سندان فولادی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,960,000 ریال
سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,937,000 ریال
سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,918,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,898,000 ریال
سندان فولادی 75کیلویی مهدوی سندان فولادی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,349,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,778,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,152,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,550,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,923,000 ریال
سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 10,385,000 ریال
سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,352,900 ریال
سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 53,000 ریال
سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 68,000 ریال
انبرقفلی 7اینچ مهدوی انبرقفلی 7اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 265,000 ریال
انبرقفلی 5اینچ مهدوی انبرقفلی 5اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 219,000 ریال
انبرقفلی 10اینچ مهدوی انبرقفلی 10اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 355,000 ریال
پتک مسی با دسته 16پوند مهدوی پتک مسی با دسته 16پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,024,000 ریال
پتک مسی با دسته 14پوند مهدوی پتک مسی با دسته 14پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,024,000 ریال
پتک مسی با دسته 8 پوند مهدوی پتک مسی با دسته 8 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,714,000 ریال
پتک مسی با دسته 10پوند مهدوی پتک مسی با دسته 10پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 6,700,000 ریال
پتک مسی با دسته 12پوند مهدوی پتک مسی با دسته 12پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,750,000 ریال
پتک مسی 22 پوند مهدوی پتک مسی 22 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 14,224,000 ریال
پتک مسی 18 پوند مهدوی پتک مسی 18 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,617,000 ریال
پتک مسی 14پوندی مهدوی پتک مسی 14پوندی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,617,000 ریال
پتک مسی با دسته 22پوند مهدوی پتک مسی با دسته 22پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 14,224,000 ریال
پتک مسی با دسته 18پوند مهدوی پتک مسی با دسته 18پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,617,000 ریال
پتک مسی 20 پوند مهدوی پتک مسی 20 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,641,000 ریال
پتک مسی 16 پوند مهدوی پتک مسی 16 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,021,000 ریال
پتک مسی با دسته 20پوند مهدوی پتک مسی با دسته 20پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,641,000 ریال
پتک پنچرگیری 5 کیلویی مهدوی پتک پنچرگیری 5 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 834,000 ریال
پتک پنچرگیری 4 کیلویی مهدوی پتک پنچرگیری 4 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 719,000 ریال
پتک سنگ شکن 6کیلویی مهدوی پتک سنگ شکن 6کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 868,000 ریال
پتک سنگ شکن 5 کیلویی مهدوی پتک سنگ شکن 5 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 681,000 ریال
پتک سنگ شکن 4کیلویی مهدوی پتک سنگ شکن 4کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 538,000 ریال
پتک سنگ شکن 8کیلویی مهدوی پتک سنگ شکن 8کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,217,000 ریال
پتک سنگ شکن 3 کیلویی مهدوی پتک سنگ شکن 3 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 437,000 ریال