محصولات برند ابزار مهدوی دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سندان فولادی 75کیلویی مهدوی سندان فولادی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,384,000 ریال
سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,550,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,254,000 ریال
سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,403,000 ریال
سندان فولادی 20کیلویی مهدوی سندان فولادی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,701,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 75کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 9,020,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,820,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,013,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,413,000 ریال
سندان چدنی 75کیلویی مهدوی سندان چدنی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,471,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,606,000 ریال
سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,920,000 ریال
سندان چدنی 50کیلویی مهدوی سندان چدنی 50کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,646,000 ریال
سندان چدنی 20کیلویی مهدوی سندان چدنی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,569,800 ریال
سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,352,900 ریال
سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 63,000 ریال
سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 50,000 ریال
انبرقفلی 7اینچ مهدوی انبرقفلی 7اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 230,000 ریال
انبرقفلی 10اینچ مهدوی انبرقفلی 10اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 301,000 ریال
انبرقفلی 5اینچ مهدوی انبرقفلی 5اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 186,000 ریال
پتک پنچرگیری 5 کیلویی با دسته مهدوی پتک پنچرگیری 5 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 946,000 ریال
پتک پنچرگیری 3 کیلویی با دسته مهدوی پتک پنچرگیری 3 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 692,000 ریال
پتک تخریبی 4 کیلویی با دسته مهدوی پتک تخریبی 4 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 618,000 ریال
پتک تخریبی فولادی 3 کیلویی مهدوی پتک تخریبی فولادی 3 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 359,000 ریال
پتک تخریبی فولادی 4 کیلویی مهدوی پتک تخریبی فولادی 4 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 443,000 ریال
پتک تخریبی 8 کیلویی فولادی مهدوی پتک تخریبی 8 کیلویی فولادی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 947,000 ریال
پتک تخریبی فولادی2کیلویی مهدوی پتک تخریبی فولادی2کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 231,000 ریال
پتک تخریبی 6 کیلویی فولادی مهدوی پتک تخریبی 6 کیلویی فولادی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 666,000 ریال
پتک تخریبی 10کیلویی فولادی مهدوی پتک تخریبی 10کیلویی فولادی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,209,000 ریال
پتک تخریبی 5 کیلویی فولادی مهدوی پتک تخریبی 5 کیلویی فولادی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 545,000 ریال
پتک تخریبی 10 کیلویی با دسته مهدوی پتک تخریبی 10 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,451,000 ریال
پتک تخریبی 3 کیلویی با دسته مهدوی پتک تخریبی 3 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 534,000 ریال
پتک تخریبی 8 کیلویی با دسته مهدوی پتک تخریبی 8 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,187,000 ریال
پتک تخریبی 5 کیلویی با دسته مهدوی پتک تخریبی 5 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 759,000 ریال
پتک تخریبی 6 کیلویی با دسته مهدوی پتک تخریبی 6 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 880,000 ریال
پتک پنچرگیری 4 کیلویی با دسته مهدوی پتک پنچرگیری 4 کیلویی با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 806,000 ریال
پتک پنچرگیری 3 کیلویی مهدوی پتک پنچرگیری 3 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 517,000 ریال
پتک پنچرگیری 4 کیلویی مهدوی پتک پنچرگیری 4 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 631,000 ریال
پتک پنچرگیری 5 کیلویی مهدوی پتک پنچرگیری 5 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 732,000 ریال
پتک سنگ شکن 6کیلویی مهدوی پتک سنگ شکن 6کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 754,000 ریال