محصولات برند ابزار مهدوی دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,842,000 ریال
سندان فولادی 75کیلویی مهدوی سندان فولادی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 7,114,000 ریال
سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,793,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,741,000 ریال
سندان فولادی 20کیلویی مهدوی سندان فولادی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,897,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,701,000 ریال
سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی سندان فولادی 75 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 10,049,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,689,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,372,000 ریال
سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی سندان چدنی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,064,000 ریال
سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی سندان چدنی 75 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,090,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,018,000 ریال
سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,255,000 ریال
سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی سندان چدنی 20 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,569,800 ریال
سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,352,900 ریال
سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 58,000 ریال
سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 72,000 ریال
انبرقفلی 7اینچ مهدوی انبرقفلی 7اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 253,000 ریال
انبرقفلی 10اینچ مهدوی انبرقفلی 10اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 340,000 ریال
انبرقفلی 5اینچ مهدوی انبرقفلی 5اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 209,000 ریال
چکش برنجی 1500 گرمی مهدوی چکش برنجی 1500 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 0 ریال
چکش برنجی 500 گرمی مهدوی چکش برنجی 500 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 926,000 ریال
چکش برنجی 2000گرمی مهدوی چکش برنجی 2000گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 2,076,000 ریال
چکش برنجی 1000 گرمی مهدوی چکش برنجی 1000 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,187,000 ریال
چکش برنجی 1 پوند مهدوی چکش برنجی 1 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 909,000 ریال
چکش برنجی 6 پوند مهدوی چکش برنجی 6 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 2,382,000 ریال
چکش برنجی 3 پوند مهدوی چکش برنجی 3 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,559,000 ریال
چکش برنجی 100 گرمی مهدوی چکش برنجی 100 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 559,000 ریال
چکش برنجی 4 پوند مهدوی چکش برنجی 4 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 2,046,000 ریال
چکش برنجی 2 پوند مهدوی چکش برنجی 2 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 1,173,000 ریال
چکش برنجی 5 پوند مهدوی چکش برنجی 5 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 2,251,000 ریال
چکش برنجی 300 گرمی مهدوی چکش برنجی 300 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 813,000 ریال
چکش برنجی 200 گرمی مهدوی چکش برنجی 200 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 672,000 ریال
پتک مسی با دسته 16پوند مهدوی پتک مسی با دسته 16پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 9,650,000 ریال
پتک مسی با دسته 14پوند مهدوی پتک مسی با دسته 14پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 8,400,000 ریال
پتک مسی با دسته 8 پوند مهدوی پتک مسی با دسته 8 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,321,000 ریال
پتک مسی با دسته 20پوند مهدوی پتک مسی با دسته 20پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 13,059,000 ریال
پتک مسی با دسته 18پوند مهدوی پتک مسی با دسته 18پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 10,245,000 ریال
پتک مسی با دسته 10پوند مهدوی پتک مسی با دسته 10پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 6,240,000 ریال
پتک مسی با دسته 12پوند مهدوی پتک مسی با دسته 12پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,218,000 ریال