محصولات برند ابزار مهدوی دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
سندان فولادی 75کیلویی مهدوی سندان فولادی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,710,000 ریال
سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,681,000 ریال
سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 4,472,000 ریال
سندان فولادی 20کیلویی مهدوی سندان فولادی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,789,000 ریال
سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,577,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 75کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 9,482,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 50 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 50 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 6,321,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,537,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,067,000 ریال
سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی سندان فولادی سختکاری شده 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,791,000 ریال
سندان چدنی 50کیلویی مهدوی سندان چدنی 50کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,833,000 ریال
سندان چدنی 75کیلویی مهدوی سندان چدنی 75کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 5,752,000 ریال
سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی سندان چدنی 40 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 3,070,000 ریال
سندان چدنی 20کیلویی مهدوی سندان چدنی 20کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,569,800 ریال
سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی سندان چدنی 30 کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,352,900 ریال
سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی سنبه نشانه گذاری 4mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 49,000 ریال
سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی سنبه نشانه گذاری5mm مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / سنبه

ابزار 62,000 ریال
انبرقفلی 7اینچ مهدوی انبرقفلی 7اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 242,000 ریال
انبرقفلی 10اینچ مهدوی انبرقفلی 10اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 324,000 ریال
انبرقفلی 5اینچ مهدوی انبرقفلی 5اینچ مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع انبر

ابزار 200,000 ریال
چکش لاستیکی 200گرمی مهدوی چکش لاستیکی 200گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 236,000 ریال
چکش لاستیکی 400 گرمی مهدوی چکش لاستیکی 400 گرمی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 266,000 ریال
پتک برنجی 20پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 20پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,588,000 ریال
پتک برنجی14پوند با دسته مهدوی پتک برنجی14پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 4,895,000 ریال
پتک برنجی 22پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 22پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,912,000 ریال
پتک برنجی 12پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 12پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 4,232,000 ریال
پتک برنجی 18پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 18پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,765,000 ریال
پتک برنجی 10پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 10پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 3,675,000 ریال
پتک برنجی 12 پوند مهدوی پتک برنجی 12 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 3,969,000 ریال
پتک برنجی 16پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 16پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,401,000 ریال
پتک برنجی 8 پوند با دسته مهدوی پتک برنجی 8 پوند با دسته مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 3,166,000 ریال
پتک برنجی 22 پوند مهدوی پتک برنجی 22 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,611,000 ریال
پتک برنجی 20پوند مهدوی پتک برنجی 20پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 7,287,000 ریال
پتک برنجی 16پوند مهدوی پتک برنجی 16پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,140,000 ریال
پتک برنجی 14پوند مهدوی پتک برنجی 14پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 4,634,000 ریال
پتک برنجی 10 پوند مهدوی پتک برنجی 10 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 3,472,000 ریال
پتک برنجی 8 پوند مهدوی پتک برنجی 8 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 2,945,000 ریال
پتک برنجی 10کیلویی مهدوی پتک برنجی 10کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 3,472,000 ریال
پتک برنجی 8کیلویی مهدوی پتک برنجی 8کیلویی مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 2,945,000 ریال
پتک برنجی 18 پوند مهدوی پتک برنجی 18 پوند مهدوی

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 5,460,000 ریال