محصولات برند فیدا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 82,800 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 161,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 385,300 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 75,900 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 179,400 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 126,500 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 333,500 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 71,300 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 90,900 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 264,500 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 230,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 72,500 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 95,500 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 186,300 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 84,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 166,800 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ4 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ4 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 77,100 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 132,300 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 3/5 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 3/5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 5,800 ریال
مته خشکه طلایی2 فیدا مته خشکه طلایی2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 3,700 ریال
مته کبالت 4 فیدا مته کبالت 4 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 25,300 ریال
مته خشکه طلایی 5 فیدا مته خشکه طلایی 5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 8,500 ریال
مته کبالت 7 فیدا مته کبالت 7 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 55,200 ریال
مته خشکه طلایی 1.5فیدا مته خشکه طلایی 1.5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 2,900 ریال
مته کبالت 8 فیدا مته کبالت 8 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 90,900 ریال
مته خشکه طلایی10 فیدا مته خشکه طلایی10 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 26,500 ریال
مته کبالت 4.5 فیدا مته کبالت 4.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 28,800 ریال
مته خشکه طلایی 8 فیدا مته خشکه طلایی 8 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 18,600 ریال
مته کوتاه کبالت سایز 4/2 فیدا مته کوتاه کبالت سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 24,800 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 7,500 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 6,700 ریال
مته کبالت 2.5 فیدا مته کبالت 2.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 13,800 ریال
مته کبالت سایز 19فیدا مته کبالت سایز 19فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 621,000 ریال
مته کبالت سایز 19/5فیدا مته کبالت سایز 19/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 655,500 ریال
مته کبالت سایز 18/5فیدا مته کبالت سایز 18/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 575,000 ریال
مته کبالت سایز 17فیدا مته کبالت سایز 17فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 460,000 ریال
مته کبالت سایز 17/5فیدا مته کبالت سایز 17/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 483,000 ریال
مته کبالت سایز 15/5فیدا مته کبالت سایز 15/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 368,000 ریال
مته کبالت سایز 16/5فیدا مته کبالت سایز 16/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 437,000 ریال
مته کبالت سایز 13/5فیدا مته کبالت سایز 13/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 231,200 ریال