محصولات برند فیدا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 145,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 167,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 447,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 95,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 120,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 354,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 109,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 307,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 213,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 514,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 100,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 238,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 96,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 128,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 248,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 220,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 4 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 4 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 102,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 176,000 ریال
مته خشکه طلایی 20 فیدا مته خشکه طلایی 20 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 336,000 ریال
مته خشکه طلایی 19.5 فیدا مته خشکه طلایی 19.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 284,000 ریال
مته خشکه طلایی 19 فیدا مته خشکه طلایی 19 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 273,000 ریال
مته خشکه طلایی 18.5 فیدا مته خشکه طلایی 18.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 252,000 ریال
مته خشکه طلایی 18 فیدا مته خشکه طلایی 18 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 231,000 ریال
مته خشکه طلایی 17.5 فیدا مته خشکه طلایی 17.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 200,000 ریال
مته خشکه طلایی 16.5 فیدا مته خشکه طلایی 16.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 168,000 ریال
مته خشکه طلایی16 فیدا مته خشکه طلایی16 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 158,000 ریال
مته خشکه طلایی 15 فیدا مته خشکه طلایی 15 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 126,000 ریال
مته خشکه طلایی 15.5 فیدا مته خشکه طلایی 15.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 137,000 ریال
مته خشکه طلایی 14.5 فیدا مته خشکه طلایی 14.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 116,000 ریال
مته خشکه طلایی 14 فیدا مته خشکه طلایی 14 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 105,000 ریال
مته خشکه طلایی 13.5 فیدا مته خشکه طلایی 13.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 95,000 ریال
مته خشکه طلایی13 فیدا مته خشکه طلایی13 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 74,000 ریال
مته خشکه طلایی12 فیدا مته خشکه طلایی12 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 68,000 ریال
مته خشکه طلایی 11.5 فیدا مته خشکه طلایی 11.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 63,000 ریال
مته خشکه طلایی 7 فیدا مته خشکه طلایی 7 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 21,000 ریال
مته خشکه طلایی 11 فیدا مته خشکه طلایی 11 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 55,000 ریال
مته خشکه طلایی 10 فیدا مته خشکه طلایی 10 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 42,000 ریال
مته خشکه طلایی 9.5 فیدا مته خشکه طلایی 9.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 37,000 ریال
مته خشکه طلایی 9 فیدا مته خشکه طلایی 9 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 32,000 ریال
مته خشکه طلایی 8.5 فیدا مته خشکه طلایی 8.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 27,000 ریال