محصولات برند فیدا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 83,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 4 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 4 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 87,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 95,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 109,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 213,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 150,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 190,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 82,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 86,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 94,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 144,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 104,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 184,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 205,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 230,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 265,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 334,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 385,000 ریال
مته خشکه طلایی 11 فیدا مته خشکه طلایی 11 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 41,000 ریال
مته خشکه طلایی 4.5 فیدا مته خشکه طلایی 4.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 9,000 ریال
مته کبالت 4.2 فیدا مته کبالت 4.2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 30,000 ریال
مته خشکه طلایی 6 فیدا مته خشکه طلایی 6 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 12,000 ریال
مته کبالت 2.5 فیدا مته کبالت 2.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 16,000 ریال
مته خشکه طلایی 7 فیدا مته خشکه طلایی 7 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 17,000 ریال
مته خشکه طلایی 3 فیدا مته خشکه طلایی 3 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 6,000 ریال
مته کبالت 4.5 فیدا مته کبالت 4.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 32,000 ریال
مته کبالت 10فیدا مته کبالت 10فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 147,000 ریال
مته خشکه طلایی  6.5 فیدا مته خشکه طلایی 6.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 13,000 ریال
مته کبالت 5 فیدا مته کبالت 5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 36,000 ریال
مته خشکه طلایی 7.5 فیدا مته خشکه طلایی 7.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 17,000 ریال
مته کبالت 3.2 فیدا مته کبالت 3.2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 24,000 ریال
مته کبالت 5.5  فیدا مته کبالت 5.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 39,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 8,000 ریال
مته کبالت 2 فیدا مته کبالت 2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 14,000 ریال
مته خشکه طلایی  8 فیدا مته خشکه طلایی 8 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 20,000 ریال
مته کبالت 3 فیدا مته کبالت 3 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 18,000 ریال
مته کبالت 3.75 فیدا مته کبالت 3.75 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 24,000 ریال
مته خشکه طلایی 4 فیدا مته خشکه طلایی 4 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 8,000 ریال
مته کبالت 6 فیدا مته کبالت 6 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 47,000 ریال
مته خشکه طلایی 8.5 فیدا مته خشکه طلایی 8.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 20,000 ریال