محصولات برند فیدا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 334,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 144,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 82,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 104,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 265,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 230,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 94,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 95,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 72,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 186,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 84,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 167,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 132,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ4 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ4 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 77,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 385,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 184,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 86,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 205,000 ریال
مته کبالت 6.5 فیدا مته کبالت 6.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 0 ریال
مته کبالت 1 فیدا مته کبالت 1 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 8,000 ریال
مته کبالت 3.2 فیدا مته کبالت 3.2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 18,000 ریال
مته کبالت 2 فیدا مته کبالت 2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 14,000 ریال
مته کبالت 4.2 فیدا مته کبالت 4.2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 0 ریال
مته کبالت 7 فیدا مته کبالت 7 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 61,000 ریال
مته کبالت 5.5 فیدا مته کبالت 5.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 39,000 ریال
مته کوتاه کبالت سایز 4/2 فیدا مته کوتاه کبالت سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 26,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 8,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 7,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 3/5 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 3/5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 6,000 ریال
مته کبالت 10فیدا مته کبالت 10فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 146,000 ریال
مته کبالت 6 فیدا مته کبالت 6 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 47,000 ریال
مته کبالت 10.5فیدا مته کبالت 10.5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 196,000 ریال
مته خشکه طلایی 20 فیدا مته خشکه طلایی 20 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 242,000 ریال
مته خشکه طلایی 19.5 فیدا مته خشکه طلایی 19.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 210,000 ریال
مته خشکه طلایی 19 فیدا مته خشکه طلایی 19 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 202,000 ریال
مته خشکه طلایی 18.5 فیدا مته خشکه طلایی 18.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 190,000 ریال
مته خشکه طلایی 18 فیدا مته خشکه طلایی 18 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 171,000 ریال
مته خشکه طلایی 17.5 فیدا مته خشکه طلایی 17.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 154,000 ریال
مته خشکه طلایی16 فیدا مته خشکه طلایی16 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 120,000 ریال
مته خشکه طلایی 16.5 فیدا مته خشکه طلایی 16.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 130,000 ریال