محصولات برند فیدا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 83,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 109,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 213,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 95,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 150,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 190,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ4 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ4 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 87,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 144,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 334,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 82,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 104,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 265,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 94,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 230,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 184,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 385,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 86,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 205,000 ریال
مته کبالت 2.5 فیدا مته کبالت 2.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 16,000 ریال
مته کبالت سایز 18/5فیدا مته کبالت سایز 18/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 633,000 ریال
مته کبالت سایز 19فیدا مته کبالت سایز 19فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 684,000 ریال
مته کبالت سایز 19/5فیدا مته کبالت سایز 19/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 656,000 ریال
مته کبالت سایز 17فیدا مته کبالت سایز 17فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 506,000 ریال
مته کبالت سایز 17/5فیدا مته کبالت سایز 17/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 531,000 ریال
مته کبالت سایز 15/5فیدا مته کبالت سایز 15/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 405,000 ریال
مته کبالت سایز 16/5فیدا مته کبالت سایز 16/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 481,000 ریال
مته خشکه طلایی 14.5 فیدا مته خشکه طلایی 14.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 89,000 ریال
مته خشکه طلایی 15.5 فیدا مته خشکه طلایی 15.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 105,000 ریال
مته خشکه طلایی13.5 فیدا مته خشکه طلایی13.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 69,000 ریال
مته خشکه طلایی14 فیدا مته خشکه طلایی14 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 83,000 ریال
مته خشکه طلایی 11.5 فیدا مته خشکه طلایی 11.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 46,000 ریال
مته خشکه طلایی12 فیدا مته خشکه طلایی12 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 47,000 ریال
مته خشکه طلایی13 فیدا مته خشکه طلایی13 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 53,000 ریال
مته خشکه طلایی 9.5 فیدا مته خشکه طلایی 9.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 25,000 ریال
مته خشکه طلایی10 فیدا مته خشکه طلایی10 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 29,000 ریال
مته خشکه طلایی11 فیدا مته خشکه طلایی11 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 40,000 ریال
مته خشکه طلایی4.2 فیدا مته خشکه طلایی4.2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 20,000 ریال
مته خشکه طلایی 8 فیدا مته خشکه طلایی 8 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 20,000 ریال
مته خشکه طلایی 8.5 فیدا مته خشکه طلایی 8.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 20,000 ریال
مته خشکه طلایی 9 فیدا مته خشکه طلایی 9 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 24,000 ریال