محصولات برند فیدا دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 3 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 83,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 4 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 4 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 87,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 5 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 95,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 6 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 109,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 12فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 213,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 8 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 150,000 ریال
قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا قلاویز ماشینی مارپیچ 10فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 190,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 3 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 82,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز4 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 86,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز5 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 94,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 8 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 144,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز6 فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 104,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 10فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 184,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 12فيدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 205,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 14 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 230,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 16فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 265,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 18فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 334,000 ریال
قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا قلاويز ماشيني سفيد مستقيم سايز 20 فیدا

ابزار دستی و کارگاهی / قلاویز و حدیده

ابزار 385,000 ریال
مته کبالت 2 فیدا مته کبالت 2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 14,000 ریال
مته کبالت 3.5 فیدا مته کبالت 3.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 23,000 ریال
مته خشکه طلایی 3.5 فیدا مته خشکه طلایی 3.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 0 ریال
مته کبالت 4.2 فیدا مته کبالت 4.2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 30,000 ریال
مته کوتاه کبالت سایز 4/2 فیدا مته کوتاه کبالت سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 26,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4/2 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 8,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 3/5 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 3/5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 6,000 ریال
مته کوتاه طلایی سایز 4 فیدا مته کوتاه طلایی سایز 4 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 7,000 ریال
مته کبالت 2.5 فیدا مته کبالت 2.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 16,000 ریال
مته کبالت سایز 19/5فیدا مته کبالت سایز 19/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 656,000 ریال
مته کبالت سایز 17/5فیدا مته کبالت سایز 17/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 531,000 ریال
مته کبالت سایز 18/5فیدا مته کبالت سایز 18/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 633,000 ریال
مته کبالت سایز 19فیدا مته کبالت سایز 19فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 684,000 ریال
مته کبالت سایز 16/5فیدا مته کبالت سایز 16/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 481,000 ریال
مته کبالت سایز 17فیدا مته کبالت سایز 17فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 506,000 ریال
مته کبالت سایز 13/5فیدا مته کبالت سایز 13/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 254,000 ریال
مته کبالت سایز 14/5فیدا مته کبالت سایز 14/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 342,000 ریال
مته کبالت سایز 15/5فیدا مته کبالت سایز 15/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 405,000 ریال
مته کبالت سایز 11/5 فیدا مته کبالت سایز 11/5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 209,000 ریال
مته کبالت سایز 12/5فیدا مته کبالت سایز 12/5فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 225,000 ریال
مته کبالت 5.5 فیدا مته کبالت 5.5 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 39,000 ریال
مته کبالت 16 فیدا مته کبالت 16 فیدا

مته و قلم و گردبر / مته کبالت و مته طلایی

ابزار 443,000 ریال