محصولات برند ایت دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 16) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 16) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 302,000 ریال
آلن بکسی 1/2تکی بلند (سایز 14) ایت آلن بکسی 1/2تکی بلند (سایز 14) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 495,000 ریال
آلن بکسی 1/2تکی بلند (سایز 17) ایت آلن بکسی 1/2تکی بلند (سایز 17) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 583,000 ریال
آلن بکسی 1/2تکی بلند(سایز 10) ایت آلن بکسی 1/2تکی بلند(سایز 10) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 385,000 ریال
آلن بکسی 1/2تکی بلند (سایز 12) ایت آلن بکسی 1/2تکی بلند (سایز 12) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 451,000 ریال
آلن ستاره ای کارتی (سایز T10-T40) ایت آلن ستاره ای کارتی (سایز T10-T40) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 638,000 ریال
آچار آلن نیمه بلند (سایز 1.5-10) ایت آچار آلن نیمه بلند (سایز 1.5-10) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 495,000 ریال
آچار آلن نیمه بلند (سایز 1/16-3/8 )ایت آچار آلن نیمه بلند (سایز 1/16-3/8 )ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 495,000 ریال
آلن ستاره ای لولایی (سایز T8-T40) ایت آلن ستاره ای لولایی (سایز T8-T40) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 504,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 3/5) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 3/5) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 18,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 3/8) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 3/8) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 179,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 4) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 4) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 47,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 5) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 5) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 30,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 1/16)ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 1/16)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 12,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 1.5) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 1.5) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 17,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 9/16)ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 9/16)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 179,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز10) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز10) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 179,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 20)ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 20)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 616,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 5/16 )ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 5/16 )ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 62,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 9)ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 9)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 73,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 27) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 27) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 1,736,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 5/32 )ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 5/32 )ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 22,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 50 ) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 50 ) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 12,320,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 3.5 ) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 3.5 ) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 41,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 5.5) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 5.5) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 67,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 21) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 21) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 694,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 30) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 30) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 3,024,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 1/2)ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 1/2)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 134,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 6) ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 6) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 75,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 2/5) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 2/5) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 15,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 1/4 ) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 1/4 ) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 39,000 ریال
آچار آلن تکی بلند (سایز 9)ایت آچار آلن تکی بلند (سایز 9)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 157,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 24) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 24) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 1,064,000 ریال
آچار آلن تکی کوتاه (سایز 41) ایت آچار آلن تکی کوتاه (سایز 41) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 5,600,000 ریال
آلن تکی کوتاه (سایز TX-10) ایت آلن تکی کوتاه (سایز TX-10) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 101,000 ریال
آلن تکی کوتاه (سایز TX-30)ایت آلن تکی کوتاه (سایز TX-30)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 146,000 ریال
آلن تکی کوتاه (سایزTX-25) ایت آلن تکی کوتاه (سایزTX-25) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 123,000 ریال
آلن تکی کوتاه(سایز TX-27) ایت آلن تکی کوتاه(سایز TX-27) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 134,000 ریال
آلن تکی کوتاه (سایزTX-55)ایت آلن تکی کوتاه (سایزTX-55)ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 246,000 ریال
آلن تکی کوتاه (سایز TX-20) ایت آلن تکی کوتاه (سایز TX-20) ایت

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آلن

ابزار 123,000 ریال