محصولات برند کست دریک نگاه

در سال 1378 تاسیس شده است.گروه محصولاتآن به شرح ذیل میباشد. انواع دستگیره پلاک و دستگیره های دو تکه رزت در طرح ها و رنگ های مختلف


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگيره روزت سوئيچي ساتن 3322R کست دستگيره روزت سوئيچي ساتن 3322R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره روزت سوئيچي ساتن 2222R کست دستگيره روزت سوئيچي ساتن 2222R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 495,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس ساتن 1123کست دستگيره پلاک سرويس ساتن 1123کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 418,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي ساتن 1124کست دستگيره پلاک ورودي ساتن 1124کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگيره پلاک کليدي ساتن 1121کست دستگيره پلاک کليدي ساتن 1121کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگيره پلاک سوئيچي ساتن 1122کست دستگيره پلاک سوئيچي ساتن 1122کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگيره پلاک سرويس ساتن 3323 کست دستگيره پلاک سرويس ساتن 3323 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک ورودي ساتن 3324  کست دستگيره پلاک ورودي ساتن 3324 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگيره پلاک 2224 ورودي ساتن کست دستگيره پلاک 2224 ورودي ساتن کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 484,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 2221 کليدي کست دستگيره پلاک ساتن 2221 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن2223 سرويس کست دستگيره پلاک ساتن2223 سرويس کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 3321 کليدي کست دستگيره پلاک ساتن 3321 کليدي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگيره پلاک ساتن 3322 سوييچي کست دستگيره پلاک ساتن 3322 سوييچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 4423 کست دستگیره سرویس ساتن 4423 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلا کرم 5522 کست دستگیره سوئیچی طلا کرم 5522 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 264,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 5523 کست دستگیره سرویس ساتن 5523 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 275,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 5521 کست دستگیره کلیدی ساتن 5521 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 264,000 ریال
دستگیره ورودی ساتن5524  کست دستگیره ورودی ساتن5524 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 286,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 7723 کست دستگیره سرویس ساتن 7723 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 374,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن7722 کست دستگیره سوئیچی ساتن7722 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 363,000 ریال
دستگیره ورودی ساتن 7724 کست دستگیره ورودی ساتن 7724 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 374,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 7721 کست دستگیره کلیدی ساتن 7721 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 363,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن9921 کست دستگیره کلیدی ساتن9921 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن9923 کست دستگیره سرویس ساتن9923 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 418,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن9922 کست دستگیره سوئیچی ساتن9922 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره ورودی ساتن9924 کست دستگیره ورودی ساتن9924 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن  8821 کست دستگیره کلیدی ساتن 8821 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 396,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن8823 کست دستگیره سرویس ساتن8823 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره ورودی ساتن 8824 کست دستگیره ورودی ساتن 8824 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 418,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی ساتن 7722 R کست دستگیره روزت سوئیچی ساتن 7722 R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی ساتن4422 R  کست دستگیره روزت سوئیچی ساتن4422 R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی ساتن 8822 R  کست دستگیره روزت سوئیچی ساتن 8822 R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی ساتن9922 R  کست دستگیره روزت سوئیچی ساتن9922 R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلا کرم4472 کست دستگیره سوئیچی طلا کرم4472 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 435,000 ریال
دستگیره کلیدی طلا کرم 4471 کست دستگیره کلیدی طلا کرم 4471 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 435,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی4404 کست دستگیره ورودی زیتونی4404 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال