محصولات برند کست دریک نگاه

در سال 1378 تاسیس شده است.گروه محصولاتآن به شرح ذیل میباشد. انواع دستگیره پلاک و دستگیره های دو تکه رزت در طرح ها و رنگ های مختلف


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست دستگيره پلاک 2222 سوئيچي کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست دستگیره کلیدی ساتن 4421 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلا کرم4472 کست دستگیره سوئیچی طلا کرم4472 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 435,000 ریال
دستگیره کلیدی طلا کرم 4471 کست دستگیره کلیدی طلا کرم 4471 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 435,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی4404 کست دستگیره ورودی زیتونی4404 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 4423 کست دستگیره سرویس ساتن 4423 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست دستگیره سرویس زیتونی 4403 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 473,000 ریال
دستگیره ورودی طلا کرم4474 کست دستگیره ورودی طلا کرم4474 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 446,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی4401 کست دستگیره کلیدی زیتونی4401 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست دستگیره سوئیچی ساتن 4422 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 429,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی 4402 کست دستگیره سوئیچی زیتونی 4402 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگیره سرویس طلا کرم 4473 کست دستگیره سرویس طلا کرم 4473 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 446,000 ریال
دستگیره سرویس طلا کرم5573 کست دستگیره سرویس طلا کرم5573 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 286,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن 5572 کست دستگیره سوئیچی ساتن 5572 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 275,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 5523 کست دستگیره سرویس ساتن 5523 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 275,000 ریال
دستگیره کلیدی 5571 کست دستگیره کلیدی 5571 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 275,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلا کرم 5522 کست دستگیره سوئیچی طلا کرم 5522 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 264,000 ریال
دستگیره ورودی ساتن5524  کست دستگیره ورودی ساتن5524 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 286,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 5521 کست دستگیره کلیدی ساتن 5521 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 264,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی 5503 کست دستگیره سرویس زیتونی 5503 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 308,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی طلایی 9952 R کست دستگیره روزت سوئیچی طلایی 9952 R کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگیره سوئیچی کرم طلا 5502 کست دستگیره سوئیچی کرم طلا 5502 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 297,000 ریال
دستگیره ورودی طلا کرم5574 کست دستگیره ورودی طلا کرم5574 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 297,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی 7703 کست دستگیره سرویس زیتونی 7703 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 413,000 ریال
دستگیره ورودی طلایی 7754 کست دستگیره ورودی طلایی 7754 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 413,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلایی 7752  کست دستگیره سوئیچی طلایی 7752 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 413,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن 7723 کست دستگیره سرویس ساتن 7723 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 374,000 ریال
دستگیره سوئیچی ساتن7722 کست دستگیره سوئیچی ساتن7722 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 363,000 ریال
دستگیره ورودی ساتن 7724 کست دستگیره ورودی ساتن 7724 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 374,000 ریال
دستگیره سرویس طلایی7753 کست دستگیره سرویس طلایی7753 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 413,000 ریال
دستگیره کلیدی طلایی7751  کست دستگیره کلیدی طلایی7751 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 413,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی7701  کست دستگیره کلیدی زیتونی7701 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 402,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن 7721 کست دستگیره کلیدی ساتن 7721 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 363,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی 7704 کست دستگیره ورودی زیتونی 7704 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 413,000 ریال
دستگیره کلیدی ساتن9921 کست دستگیره کلیدی ساتن9921 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 407,000 ریال
دستگیره سرویس ساتن9923 کست دستگیره سرویس ساتن9923 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 418,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی9902 کست دستگیره سوئیچی زیتونی9902 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال
دستگیره سرویس طلایی 9953 کست دستگیره سرویس طلایی 9953 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 451,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی9904 کست دستگیره ورودی زیتونی9904 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 462,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلایی9952 کست دستگیره سوئیچی طلایی9952 کست

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 440,000 ریال