محصولات برند برنز استیل دریک نگاه

تاریخچه این شرکت به سال 1346 باز می گردد که در ابتدا به نام صنایع آبکاری بهمن در زمینه تولید دستگیره کابینت تلویزیونی وآبکاری سایر یراق آلات مشغول بوده است. اکنون شرکت ایران برنزاستیل با قریب به نیم قرن تجربه و بکار گیری تکنولوژی روز، استفاده ازطراحان، مشاوران و متخصصان همواره افتخار دارد با بیشترین تنوع در مدلها و رنگها به عنوان یکی از اوّلین وبهترین تولید کنند گان دستگیره و پلاک درب و یراق آلات پاسخگوی نیازهای مشتریان می باشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
دستگیره ورودی زیتونی H100 برنز استیل دستگیره ورودی زیتونی H100 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 752,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی H100 برنز استیل دستگیره سرویس زیتونی H100 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 556,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی H100 برنز استیل دستگیره کلیدی زیتونی H100 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 501,000 ریال
دستگیره سرویس سیلور H100 برنز استیل دستگیره سرویس سیلور H100 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 556,000 ریال
دستگیره سوییچی زیتونی  H100 برنز استیل دستگیره سوییچی زیتونی H100 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 501,000 ریال
دستگیره کلیدی سیلور H100 برنز استیل دستگیره کلیدی سیلور H100 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 501,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی H200 برنز استیل دستگیره سوئیچی زیتونی H200 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 327,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلایی H700 برنز استیل دستگیره سوئیچی طلایی H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 654,000 ریال
دستگیره سوئیچی سیلورH700 برنز استیل دستگیره سوئیچی سیلورH700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 654,000 ریال
دستگیره سرویس طلایی H700 برنز استیل دستگیره سرویس طلایی H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 709,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی H700 برنز استیل دستگیره سوئیچی زیتونی H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 654,000 ریال
دستگیره کلیدی سیلور H700 برنز استیل دستگیره کلیدی سیلور H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 654,000 ریال
دستگیره سرویس سیلور H700 برنز استیل دستگیره سرویس سیلور H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 709,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی H700 برنز استیل دستگیره سرویس زیتونی H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 709,000 ریال
دستگیره ورودی طلایی H700 برنز استیل دستگیره ورودی طلایی H700 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 927,000 ریال
دستگیره ورودی سیلور H750 برنز استیل دستگیره ورودی سیلور H750 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 981,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی H750 برنز استیل دستگیره ورودی زیتونی H750 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 981,000 ریال
دستگیره ورودی طلایی H750 برنز استیل دستگیره ورودی طلایی H750 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 981,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی  H105 برنز استیل دستگیره ورودی زیتونی H105 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 545,000 ریال
دستگیره ورودی سیلور H105 برنز استیل دستگیره ورودی سیلور H105 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 545,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی سیلور H310 برنز استیل دستگیره روزت سوئیچی سیلور H310 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 436,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی زیتونی H310 برنز استیل دستگیره روزت سوئیچی زیتونی H310 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 436,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی سیلور H410 برنز استیل دستگیره روزت سوئیچی سیلور H410 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 436,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی طلایی H710 برنزاستیل دستگیره روزت سوئیچی طلایی H710 برنزاستیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 709,000 ریال
دستگیره روزت سوئیچی زیتونی H710 برنز استیل دستگیره روزت سوئیچی زیتونی H710 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 709,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی H10000 برنز استیل دستگیره سوئیچی زیتونی H10000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 676,000 ریال
دستگیره کلیدی سیلور H10000 برنز استیل دستگیره کلیدی سیلور H10000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 676,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی H10000 برنز استیل دستگیره سرویس زیتونی H10000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 730,000 ریال
دستگیره سوئیچی سیلور H8000 برنز استیل دستگیره سوئیچی سیلور H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 621,000 ریال
دستگیره سوئیچی زیتونی H8000 برنز استیل دستگیره سوئیچی زیتونی H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 621,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی H8000 برنز استیل دستگیره کلیدی زیتونی H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 621,000 ریال
دستگیره ورودی سیلور H8000 برنز استیل دستگیره ورودی سیلور H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 763,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی H8000 برنز استیل دستگیره ورودی زیتونی H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 763,000 ریال
دستگیره سرویس سیلور H8000 برنز استیل دستگیره سرویس سیلور H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 676,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی H8000 برنز استیل دستگیره سرویس زیتونی H8000 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 676,000 ریال
دستگیره ورودی زیتونی H600 برنز استیل دستگیره ورودی زیتونی H600 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 818,000 ریال
دستگیره ورودی طلایی H600 برنز استیل دستگیره ورودی طلایی H600 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 818,000 ریال
دستگیره سرویس زیتونی H600 برنز استیل دستگیره سرویس زیتونی H600 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 545,000 ریال
دستگیره کلیدی زیتونی H600 برنز استیل دستگیره کلیدی زیتونی H600 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 491,000 ریال
دستگیره سوئیچی طلایی H600 برنز استیل دستگیره سوئیچی طلایی H600 برنز استیل

دستگیره / دستگیره پلاک

یراق 491,000 ریال