محصولات برند صنعتگران دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
گیره رومیزی 120 صنعتگران گیره رومیزی 120 صنعتگران

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,560,000 ریال
گیره رومیزی 160 صنعتگران گیره رومیزی 160 صنعتگران

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,200,000 ریال
گیره رومیزی 100 صنعتگران گیره رومیزی 100 صنعتگران

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,231,000 ریال
گیره رومیزی 140 صنعتگران گیره رومیزی 140 صنعتگران

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 1,950,000 ریال
گیره رومیزی 200 صنعتگران گیره رومیزی 200 صنعتگران

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 0 ریال
گیره رومیزی 180 صنعتگران گیره رومیزی 180 صنعتگران

ابزار دستی و کارگاهی / گیره و سندان

ابزار 2,588,000 ریال