محصولات برند چکش جابری دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
چکش صنعتی 1000 جابری چکش صنعتی 1000 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 132,000 ریال
چکش صنعتی 1500 جابری چکش صنعتی 1500 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 151,000 ریال
چکش صنعتی 2000 جابری چکش صنعتی 2000 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 179,000 ریال
چکش دو شاخ 500 جابری چکش دو شاخ 500 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 93,000 ریال
چکش دو شاخ 250 جابری چکش دو شاخ 250 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 81,000 ریال
چکش صنعتی 500 جابری چکش صنعتی 500 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 87,000 ریال
چکش صنعتی 300 جابری چکش صنعتی 300 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 72,000 ریال
چکش صنعتی 200 جابری چکش صنعتی 200 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 68,000 ریال
چکش صنعتی 100 جابری چکش صنعتی 100 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 66,000 ریال