محصولات برند چکش جابری دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
چکش صنعتی 2000 جابری چکش صنعتی 2000 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 163,000 ریال
چکش صنعتی 100 جابری چکش صنعتی 100 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 62,000 ریال
چکش صنعتی 200 جابری چکش صنعتی 200 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 64,000 ریال
چکش صنعتی 500 جابری چکش صنعتی 500 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 81,000 ریال
چکش صنعتی 1000 جابری چکش صنعتی 1000 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 113,000 ریال
چکش صنعتی 1500 جابری چکش صنعتی 1500 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 136,000 ریال
چکش دو شاخ 500 جابری چکش دو شاخ 500 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 86,000 ریال
چکش دو شاخ 250 جابری چکش دو شاخ 250 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 75,000 ریال
چکش صنعتی 300 جابری چکش صنعتی 300 جابری

ابزار دستی و کارگاهی / انواع چکش

ابزار 67,000 ریال