محصولات برند ایران بر دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
تیغ سرامیک بر دو لول بلبرینگی 100cm ایران بر تیغ سرامیک بر دو لول بلبرینگی 100cm ایران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,210,000 ریال
تیغ سرامیک بر تک ریل تسمه ای دسته تایوانی 70cm ایران بر تیغ سرامیک بر تک ریل تسمه ای دسته تایوانی 70cm ایران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 764,500 ریال
تیغ سرامیک برتسمه ای دسته تایوانی  100cm ایران بر تیغ سرامیک برتسمه ای دسته تایوانی 100cm ایران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 918,500 ریال
تیغ سرامیک بردو لول بلبرینگی 70cm ایران بر تیغ سرامیک بردو لول بلبرینگی 70cm ایران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,111,000 ریال
تیغ سرامیک برتسمه ای تک ریل 50cm ایران بر تیغ سرامیک برتسمه ای تک ریل 50cm ایران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 407,000 ریال
تیغ سرامیک بربلبرینگی 125cm ایران بر تیغ سرامیک بربلبرینگی 125cm ایران بر

ابزار برقی / کاشی بر و سرامیک بر

ابزار 1,826,000 ریال
تیغ سرامیک برتوربو 100cm ایران بر تیغ سرامیک برتوربو 100cm ایران بر

ابزار دستی و کارگاهی / انواع تیغ ها

ابزار 2,376,000 ریال