محصولات برند آتا ماشین دریک نگاه

شركت ابزارسازي آتا ماشين (سهامي خاص) در سال 1362 با تلاش و همت خاندان رئيسي و مشاركت عده اي از سرمايه گذاران،كه علاقمند به پيشرفت صنعت كشور و رونق كار و توليد در شهرستان اردبيل بوده اند،تاسيس گرديد . امروز پس از بيست و چهار سال تلاش و ارتقاء سطح كيفي، با افتخار و سرافرازي به عنوان واحد نمونه سال 1386 مورد تقدير قرار گرفته است و در سطحي فراتر از مرزهاي ايران اسلامي نامي شناخته شده مي باشد.


نام محصول نوع محصول قیمت
آچار دوسر رینگ 15×14آتا آچار دوسر رینگ 15×14آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 87,000 ریال
آچار دو سر رینگ 8 عددی آتا آچار دو سر رینگ 8 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 605,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×17 آتا آچار دوسر رینگ 19×17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 117,000 ریال
آچار دوسر رینگ 23×21 آتا آچار دوسر رینگ 23×21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 160,000 ریال
آچار دوسر رینگ 13×12 آتا آچار دوسر رینگ 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 74,000 ریال
آچار دو سر رینگ 27×24 آتا آچار دو سر رینگ 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 209,000 ریال
آچار دو سر تخت 11×10 آتا آچار دو سر تخت 11×10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار دوسر رینگ 7×6 آتا آچار دوسر رینگ 7×6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 51,000 ریال
آچار دوسر رینگ 11×10 آتا آچار دوسر رینگ 11×10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 67,000 ریال
آچار دوسر رینگ 22×20 آتا آچار دوسر رینگ 22×20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 130,000 ریال
آچار دوسر رینگ 26×24 آتا آچار دوسر رینگ 26×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 209,000 ریال
آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا آچار دو سر رینگ 9/16×1/2 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 91,000 ریال
آچار دوسر رینگ 19×18 آتا آچار دوسر رینگ 19×18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 106,000 ریال
آچار یکسر 16 آتا آچار یکسر 16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 83,000 ریال
آچار یکسر 13 آتا آچار یکسر 13 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 66,000 ریال
آچار یکسر 25 آتا آچار یکسر 25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 184,000 ریال
آچار یکسر 9/16 آتا آچار یکسر 9/16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 75,000 ریال
آچار یکسر 17 آتا آچار یکسر 17 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 87,000 ریال
آچار یکسر 27 آتا آچار یکسر 27 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 206,000 ریال
آچار یکسر 6 آتا آچار یکسر 6 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 39,000 ریال
آچار یکسر 36 آتا آچار یکسر 36 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 523,000 ریال
آچار یکسر 25عددی آتا آچار یکسر 25عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 2,750,000 ریال
آچار یکسر 19 آتا آچار یکسر 19 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 95,000 ریال
آچار یکسر 16 عددی آتا آچار یکسر 16 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,683,000 ریال
آچار یکسر 18 آتا آچار یکسر 18 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 90,000 ریال
آچار یکسر 23 آتا آچار یکسر 23 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 149,000 ریال
آچار یکسر 20 آتا آچار یکسر 20 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 103,000 ریال
آچار یکسر 30 آتا آچار یکسر 30 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 248,000 ریال
آچار یکسر 26 آتا آچار یکسر 26 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 198,000 ریال
آچار یکسر 8 آتا آچار یکسر 8 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 42,000 ریال
آچار یکسر 10 آتا آچار یکسر 10 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 52,000 ریال
آچار یکسر 22 آتا آچار یکسر 22 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 118,000 ریال
آچار یکسر 21 آتا آچار یکسر 21 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 113,000 ریال
آچار یکسر 24 آتا آچار یکسر 24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 160,000 ریال
آچار یکسر 22عددی آتا آچار یکسر 22عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 2,453,000 ریال
آچار دو سر تخت 12 عددی آتا آچار دو سر تخت 12 عددی آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 1,001,000 ریال
آچار دو سر تخت 27×24 آتا آچار دو سر تخت 27×24 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 160,000 ریال
آچار دو سر تخت 17×16 آتا آچار دو سر تخت 17×16 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 70,000 ریال
آچار دو سر تخت 28×25 آتا آچار دو سر تخت 28×25 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 189,000 ریال
آچار دو سر تخت 13×12 آتا آچار دو سر تخت 13×12 آتا

ابزار دستی و کارگاهی / انواع آچار

ابزار 55,000 ریال