محصولات برند ویلت دریک نگاه


نام محصول نوع محصول قیمت
باد پاش فلزیPAS-5 ویلت باد پاش فلزیPAS-5 ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 127,000 ریال
سایه پاش سه تنظیم H2000ویلت سایه پاش سه تنظیم H2000ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 424,000 ریال
باد پاش ساده DG10ویلت باد پاش ساده DG10ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 77,000 ریال
پیستوله تمام فلزی طرح استرو E-70ویلت پیستوله تمام فلزی طرح استرو E-70ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 363,000 ریال
پیستوله سه تنظیم طرح ساتاH827 ویلت پیستوله سه تنظیم طرح ساتاH827 ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 539,000 ریال
پیستوله سایه پاش کاسه رو CV ویلت پیستوله سایه پاش کاسه رو CV ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 385,000 ریال
پیستوله طرح استرو با کاسه پلاستیکی S990ویلت پیستوله طرح استرو با کاسه پلاستیکی S990ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 297,000 ریال
پیستوله دو کاسه GE70ویلت پیستوله دو کاسه GE70ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 594,000 ریال
گازوئیل پاش DO-10 ویلت گازوئیل پاش DO-10 ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 220,000 ریال
پیستوله کاسه زیرG70ویلت پیستوله کاسه زیرG70ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 473,000 ریال
کنیتکس پاش FR-301ویلت کنیتکس پاش FR-301ویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 660,000 ریال
پیستوله کیفی سه تنظیم طرح ساتا H827Aویلت پیستوله کیفی سه تنظیم طرح ساتا H827Aویلت

ابزار بادی ( پنوماتیک) / پیستوله بادی و گازوئیل پاش

ابزار 803,000 ریال