محصولات برند اسیست دریک نگاه

اسیست ارایه دهنده ابزارهای اندازه گیری است.


نام محصول نوع محصول قیمت
متر 7/5 متری مدل 61 اسیست متر 7/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 150,000 ریال
متر 5 متری مدل 61 اسیست متر 5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 103,000 ریال
متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 272,000 ریال
متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 196,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 61 اسیست متر 5/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 107,000 ریال
متر 3 متری مدل 61 اسیست متر 3 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 71,000 ریال
متر 3 متری مدل 38G اسیست متر 3 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 71,000 ریال
متر 5 متری مدل 38G اسیست متر 5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 103,000 ریال
متر 10 متری مدل 38G اسیست متر 10 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 193,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 38G اسیست متر 7/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 150,000 ریال
متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 725,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 38G اسیست متر 5/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 107,000 ریال
متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 578,000 ریال