محصولات برند اسیست دریک نگاه

اسیست ارایه دهنده ابزارهای اندازه گیری است.


نام محصول نوع محصول قیمت
متر 7/5 متری مدل 61 اسیست متر 7/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 124,000 ریال
متر 3 متری مدل 61 اسیست متر 3 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 55,000 ریال
متر 5 متری مدل 38G اسیست متر 5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 85,000 ریال
متر 5 متری مدل 61 اسیست متر 5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 85,000 ریال
متر 3 متری مدل 38G اسیست متر 3 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 59,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 38G اسیست متر 7/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 124,000 ریال
متر 10 متری مدل 38G اسیست متر 10 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 153,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 38G اسیست متر 5/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 88,000 ریال
متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 419,000 ریال
متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 536,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 61 اسیست متر 5/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 87,000 ریال
متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 163,000 ریال
متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 218,000 ریال