محصولات برند اسیست دریک نگاه

اسیست ارایه دهنده ابزارهای اندازه گیری است.


نام محصول نوع محصول قیمت
متر 7/5 متری مدل 38G اسیست متر 7/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 106,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 38G اسیست متر 5/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 77,000 ریال
متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 144,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 61 اسیست متر 5/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 83,000 ریال
متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 189,000 ریال
متر 3 متری مدل 61 اسیست متر 3 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 54,000 ریال
متر 5 متری مدل 61 اسیست متر 5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 79,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 61 اسیست متر 7/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 113,000 ریال
متر 10 متری مدل 61اسیست متر 10 متری مدل 61اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 142,000 ریال
متر 5 متری مدل 38G اسیست متر 5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 75,000 ریال
متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 437,000 ریال
متر 3 متری مدل 38G اسیست متر 3 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 48,000 ریال
متر 10 متری مدل 38G اسیست متر 10 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 127,000 ریال
متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 341,000 ریال