محصولات برند اسیست دریک نگاه

اسیست ارایه دهنده ابزارهای اندازه گیری است.


نام محصول نوع محصول قیمت
متر 5 متری مدل 61 اسیست متر 5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 79,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 61 اسیست متر 7/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 113,000 ریال
متر 5 متری مدل 38G اسیست متر 5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 83,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 38G اسیست متر 7/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 119,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 61 اسیست متر 5/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 82,000 ریال
متر 10 متری مدل 61اسیست متر 10 متری مدل 61اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 141,000 ریال
متر 3 متری مدل 61 اسیست متر 3 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 55,000 ریال
متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 439,000 ریال
متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 561,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 38G اسیست متر 5/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 86,000 ریال
متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 163,000 ریال
متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 218,000 ریال
متر 10 متری مدل 38G اسیست متر 10 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 147,000 ریال
متر 3 متری مدل 38G اسیست متر 3 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 57,000 ریال