محصولات برند اسیست دریک نگاه

اسیست ارایه دهنده ابزارهای اندازه گیری است.


نام محصول نوع محصول قیمت
متر 10 متری مدل 61اسیست متر 10 متری مدل 61اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 128,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 61 اسیست متر 7/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 105,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 61 اسیست متر 5/5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 78,000 ریال
متر 3 متری مدل 61 اسیست متر 3 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 49,000 ریال
متر 5 متری مدل 61 اسیست متر 5 متری مدل 61 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 76,000 ریال
متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست متر مهندسی 50متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 429,000 ریال
متر 3 متری مدل 38G اسیست متر 3 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 48,000 ریال
متر 5/5 متری مدل 38G اسیست متر 5/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 76,000 ریال
متر 7/5 متری مدل 38G اسیست متر 7/5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 104,000 ریال
متر 5 متری مدل 38G اسیست متر 5 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 73,000 ریال
متر 10 متری مدل 38G اسیست متر 10 متری مدل 38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 127,000 ریال
متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست متر مهندسی 30 متری مدل38G اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 341,000 ریال
متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست متر5/5متری حرفه ایی مدل73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 142,000 ریال
متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست متر 7/5 متری حرفه ایی مدل 73 اسیست

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 186,000 ریال