محصولات برند ولف دریک نگاه

مته


نام محصول نوع محصول قیمت
مته ته گرد 3/5 کبالت ولف مته ته گرد 3/5 کبالت ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 13,000 ریال
مته ته گرد 4 کبالت ولف مته ته گرد 4 کبالت ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 16,000 ریال
مته 4/5 SUPER HSS ولف مته 4/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 8,000 ریال
مته 6 SUPER HSS ولف مته 6 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 10,000 ریال
مته 8/5 SUPER HSS ولف مته 8/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 19,000 ریال
مته 11 SUPER HSS ولف مته 11 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 36,000 ریال
مته 13 SUPER HSS ولف مته 13 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 48,000 ریال
مته 15/5 SUPER HSS ولف مته 15/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 95,000 ریال
مته 2 SUPER HSS ولف مته 2 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 3,000 ریال
مته 0/5 SUPER HSS ولف مته 0/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 2,000 ریال
مته 10 SUPER HSS ولف مته 10 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 25,000 ریال
مته 14 SUPER HSS ولف مته 14 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 74,000 ریال
مته 2/5 SUPER HSS ولف مته 2/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 4,000 ریال
مته 3/2 SUPER HSS ولف مته 3/2 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 6,000 ریال
مته 6/5 SUPER HSS ولف مته 6/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 11,000 ریال
مته 10/5 SUPER HSS ولف مته 10/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 33,000 ریال
مته 14/5 SUPER HSS ولف مته 14/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 80,000 ریال
مته 1 SUPER HSS ولف مته 1 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 2,000 ریال
مته 3/5 SUPER HSS ولف مته 3/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 6,000 ریال
مته 5/2 SUPER HSS ولف مته 5/2 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 9,000 ریال
مته 3 SUPER HSS ولف مته 3 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 6,000 ریال
مته 3/75 SUPER HSS ولف مته 3/75 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 7,000 ریال
مته 5 SUPER HSS ولف مته 5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 8,000 ریال
مته 7 SUPER HSS ولف مته 7 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 15,000 ریال
مته 9/5 SUPER HSS ولف مته 9/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 22,000 ریال
مته 1/5 SUPER HSS ولف مته 1/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 3,000 ریال
مته 4 SUPER HSS ولف مته 4 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 7,000 ریال
مته 8 SUPER HSS ولف مته 8 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 18,000 ریال
مته 5/5 SUPER HSS ولف مته 5/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 9,000 ریال
مته 7/5 SUPER HSS ولف مته 7/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 15,000 ریال
مته 9 SUPER HSS ولف مته 9 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 22,000 ریال
مته 15 SUPER HSS ولف مته 15 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 87,000 ریال
مته 4/2 SUPER HSS ولف مته 4/2 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 8,000 ریال
جعبه مته 13-1 ولف جعبه مته 13-1 ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 470,000 ریال
جعبه مته 10-1 ولف جعبه مته 10-1 ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 259,000 ریال
مته 13/5 SUPER HSS ولف مته 13/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 62,000 ریال
مته 18 SUPER HSS ولف مته 18 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 160,000 ریال
مته 12 SUPER HSS ولف مته 12 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 42,000 ریال
مته 16/5 SUPER HSS ولف مته 16/5 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 118,000 ریال
مته 19 SUPER HSS ولف مته 19 SUPER HSS ولف

مته و قلم و گردبر / انواع مته

ابزار 181,000 ریال