محصولات برند ریشتر دریک نگاه

متر ریشتر تراز ریشتر متر مهندسی ریشتر


نام محصول نوع محصول قیمت
تراز 30 سانت آلمان ریشتر تراز 30 سانت آلمان ریشتر

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 330,000 ریال
تراز 40 سانت آلمان ریشتر تراز 40 سانت آلمان ریشتر

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 440,000 ریال
تراز 50 سانت آلمان ریشتر تراز 50 سانت آلمان ریشتر

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 550,000 ریال
تراز 60 سانت آلمان ریشتر تراز 60 سانت آلمان ریشتر

ابزار اندازه گیری / تراز

ابزار 1,100,000 ریال
متر مهندسی 30 متری ریشتر متر مهندسی 30 متری ریشتر

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 1,100,000 ریال
متر مهندسی 50 متری ریشتر متر مهندسی 50 متری ریشتر

ابزار اندازه گیری / متر

ابزار 1,485,000 ریال